Knauf logo
astar qarışığı  üzlük suvaq qarışığı

KNAUF Rotband-Universal suvaq qarışığı.

Rotband universal suvaq qarışığı. Universal əsgər 

Rotband gips suvağı çoxdandır ki, təmir və bəzək-tamamlama zamanı əvəzedilməz köməkçi kimi tanınır – ilk növbədə də özünün universallığına görə.

Əvvəla, o, kərpicdən betonadək istənilən materiallardan olan əsaslar üçün çox əlverişlidir.

İkincisi, özünün elastikliyi və optimal donma-bərkimə müddəti sayəsində Rotband suvağı yalnız çəkilmədən sonra qüsurları aradan qaldırmaq deyil, həm də dekorativ elementlər hazırlanmağa imkan verir.

Amma, hələ bu da hamısı deyil!

Rotband suvağının tərkibinə daxil olan ekoloji təmiz gipsdə sağlamlıq üçün zərərli maddələr yoxdur və o, səthə “nəfəs almaq” imkanı verərək otaqda əlverişli mikroiqlim yaradır.

 

Rotbanda dair tez-tez verilən suallar: 

Rotband suvağından beton səthdə necə istifadə etmək lazımdır?

Səthi təmizləyin və onu KNAUF-Betokontakt astar qarışığının köməyi ilə emal edin. Astar quruyan kimi suvağı çəkmək olar.

 

Rotbandın səthini yüksək keyfiyyətli tamamlama üçün hazırlamaq məqsədilə üzlük suvaqlamaq lazımdırmı?  

Yüksək keyfiyyətli bəzək-tamamlama üçün hazırlanması üçün üzlük suvaq qarışığından istifadə etmək vacib deyil. Bunun üçün bir sutka ərzində, amma quru qarışığın su ilə qarışdırılmasından 2,5-3 saatdan tez olmayaraq suvağı bolluca nəmləndirmək və metal sürtgəclə təkrar hamarlamaq lazımdır.  

 

Tavanlar Rotbandla hansı qatla suvaqlanmalıdır? 

Suvaq qatının qalınlığı 15 mm-dən çox olmamalıdır. Əgər nahamarlıqlar daha böyükdürsə, onda asma tavan sistemlərindən istifadə etmək tövsiyə olunur.

 

Satışda qarışığının rəngi ağ, boz və ya aşıq-çəhrayı olan Rotband məhsullarına rast gəlinir. Rotband suvaq qarışığının rəngi onun keyfiyyətinə təsir göstərə bilirmi? 

Qarışığın rəngi gips daşında olan təbii qatqılardan asılıdır. Bunlar Rotband suvağının keyfiyyətinə təsir göstərmir.

 

Başlıca olan barədə qısaca: 

Rəngi* (quru vəziyyətdə): ağ, boz, aşıq-çəhrayı

Sərfiyyatı: qatın qalınlığı 10 mm olduğu zaman 8,5 kq/m².

Quruma müddəti: 7 günə qədər

Məhlulla işləmə müddəti: 20-25 dəqiqə 

Qablaşdırma: kisə 30 kq.

Saxlama müddəti: 6 ay.

Suvaq qatının qalınlığı:

Minimal 5 mm

Maksimal 50 mm

Tökmə çəkisi: 640-770 kq/m³

Dənəvərlik 1,2 mm-dək

Məhlul çıxışı

100 kq qarışıqdan ~120 l

Sərfiyyat ~8,5 kq/m²

Quruma – 7 sutka

Möhkəmlik:

Sıxılmaya > 2,5 MPa

Əyilməyə > 1,0 MPa

İstilikkeçirmə əmsalı 0,25 Vt/m • K

* Bu, gips daşında təbii qatqıların olması ilə izah edilir. Qarışığın rəngi onun xassələrinə təsir göstərmir.

 

Rotband suvağı ilə düzgün işləmənin yeddi addımı: 

1. Səthin hazırlanması 

- Təmizləmə 

Səth kir, toz və laylanmalardan təmizləməli, betondan taxta qəlib yağları qalıqları kənarlaşdırılmalıdır. Çıxıntıları düzləşdirilməli, metal elementlər korroziyadan müdafiə olunmalıdır. Səth quru və möhkəm, +5 °С-dən aşağı olmayan temperaturda olmalıdır.

- Astarlama

Rütubəti güclü hopduran, məsələn, silikat və keramik kərpic, qaz-beton, val-vərdənə və zəif hopduran, məsələn, silikat və keramik kərpic, qaz-beton kimi səthlər suvaq məhlulunun qeyri-bərabər yapışmasının qarşısını almaq üçün val-vərdənə və yə çiləyicinin köməyi ilə 1:3 nisbətində su ilə qarışdırılmış KNAUF Rotband-Qrund və ya KNAUF Qrundmittel astar qarışığı ilə emal edilir. Sıx, hamar, rütubəti zəif hopduran və heç hopdurmayan səthlər, məsələn, sement suvaqlar, penopolistrol plitələr suvağın səthlə adgeziyasını (yapışmasını) yaxşılaşdırmaq məqsədilə KNAUF-Betokontakt astar qarışığı ilə emal edilir. Çəkilmədən sonra astarın qurumasını gözləmək lazımdır. Astarlanmış səthin tozlanmasına yol verilməməlidır.

- Mayak profillərin qurulması

Əsasın üzərinə şaquli şəkildə 30 sm addımla kiçik porsiyalarla KNAUF-Rotband məhlul qarışığı çəkməli, mayak profilləri batırmaqla bir müstəvidə düzləşdirilməlidir. Profillərin addımı alətin uzunluğundan artıq olmamalıdır.

- Künc profillərinin qurulması

KNAUF-Rotband məhlul qarışığını kiçik topalarla künc profillərin iç hissəsinə 30 sm addımla çəkmək. Profillərin künclərə mayak profillərlə eyni səviyyədə, oların hər birini mərkəzdən kənarlara doğru sıxmaqla qurmaq lazımdır.

 

2. Suvaq məhlulunun hazırlanması 

Bir kisə (30 kq) quru qarışıq hesabı ilə plastik qaba ~18 l təmiz soyuq su tökmək, üzərinə 5-7 mala quru suvaq qarışığı tökmək və qarışdırmaq olar. Sonra kisədəki bütün qarışığı tökmək və suvaq mikseri ilə eynicinsli, qomların olmadığı kütlə alınanadək qarışdırmaq lazımdır.

5 dəqiqə gözlədikdən sonra yenidən qarışdırılmalıdır. Lazım gəldikdə, su və ya quru qarışıq əlavə etmək və təkrar qarışdırmaq olar.

 

3. Suvaq məhlulunun çəkilməsi 

Hazırlanmış suvaq məhlulunu 20-25 dəqiqədən sonra 5-50 mm qalınlıqlı səthə çəkmək lazımdır. Tavana məhlulu sokolla “özünə doğru”, divara isə kəmçə ilə və ya suvaq sokolu ilə aşağıdan-yuxarı yaxmaq lazımdır, bundan sonra h-profil ilə zizaqvari hərəkətlərlə düzlənməlidir. Əgər, divarda daha qalın qat əldə etmək lazımdırsa, daha yumşaq, suvaq darağı ilə “daramaq” və yalnız quruduqdan sonra KNAUF-Rotband-Qrund və ya KNAUF-Qrundmittel astar qarışığı ilə emal etmək və ikinci suvaq qatını çəkmək lazımdır. Tavanları yalnız qalınlığı 15 mm-dən qalın olmayan bir qatla suvamaq lazımdır. SCP və penopolistroldan olan əsasları bütün səth üzrə toxumalarının sıxlığı 5x5 mm olan şüşətoxumalı torla möhkəmləndirməklə suvaqlamaq lazımdır.

Torun sərfiyyatı – bir kv.m səthə təqribən 1,2 kv.m-dir.

 

4. Səthin düzləndirilməsi 

Suvaq məhlulu bərkiyib yapışmağa başladıqdan sonra (hazırlandıqdan təqribən 45-60 dəqiqə sonra) səthi trapesşəkilli metal reyka ilə və ya enli metal şpatellə düzləyərək artıqlar kəsilməli və çökəklər doldurulmalıdır. Künclərdəki və mailliklərdəki nahamarlıqları suvaq rəndəsi ilə kəsmək lazımdır. Qurumadan sonra bu cür səthə əvvəlcədən səthi KNAUF-Tifenqrund dərin nüfuzetmə (keramik plitəyə birbaşa su düşməsi halında isə KNAUF-Flexendixt hidroizolyasiyası ilə) astar qarışığı ilə emal etdikdən sonra KNAUF-Flizen yapışqan qarışığının köməyi ilə keramik plitə yapışdırmaq olar. Keramik plitəni yapışdırmaq üçün suvaq qatının minimal qalınlığı – 10 mm-dir.

 

5. Səthin sürtülməsi 

Əgər səth boyama və ya divar kağızı çəkmək üçün hazırlanırsa, kiçik fasilədən sonra (təqribən 15 dəqiqə) suvağı su ilə bolluca islatmaq və mümkün nahamarlıqları və trapesşəkilli reykadan yaxud şpateldən qalan izləri düzləmək üçün sərt məsaməli və ya keçə sürtgəclə dairəvi hərəkətlərlə sürtmək lazımdır.

 

6. Səthin hamarlanması 

Bir qədər gözlədikdən sonra, tutqun səth yaranana qədər, suvaq enli şpatellə və ya paslanmayan metal sürtgəclə (pardaxlayıcı) geniş hərəkətlərlə hamarlanmalıdır. Bu cür səthə divar kağızları yapışdırmaq olar. Parlaq səth əldə etmək üçün sutka ərzində, amma ondan tez olmayaraq, quru qarışığın su ilə qarışdırılmasından 2,5-3 saat sonra suvağı yenidən bolluca nəmləndirmək və təkrarən metal sürtgəclə hamarlamaq olar. Bu cür işlənmədən sonra suvağın səthinin üzlük suvaqlanması tələb olunmur, o, yüksək keyfiyyətli boyama üçün yararlıdır.

Tavanların səthinin hamarlanmasından sonra çatların əmələ gəlməsini önləmək üçün suvaq qatını Ştukzaqe mişarı ilə otağın bütün perimetri boyunca tam dərinlikdə kəsmək lazımdır.

 

7. Səthin strukturlaşdırılması 

Suvağın səthini strukturlaşdırmaq, yəni ona müxtəlif rəsmlər və faktura vermək mümkündür. Bunun üçün qarışığın çəkilməsindən və künyə ilə düzlənməsindən sonra hələ bərkiməmiş səthi relyefli val-vərdənə ilə yaymaq və ya formaverən alət, məsələn, mala, sürtgəc, sərt fırça ilə hər hansı bir struktur vermək lazımdır.

 

Rotband peşəkarlarından məsləhət: 

Suvağın çəkilməsi zamanı otaqdakı havanın temperaturunun +5°С-dən aşağı olmasını diqqətdə saxlayın. Yelçəkərlərə yol verməyin! Səthləri suvaqladıqdan sonra onları birbaşa günəş şüalarının düşməsindən qoruyun. Suvağın yaxşı quruması üçün otağın yaxşı havalandırılmasını təmin etmək lazımdır.

 

Alətlər 

  • 50-152 l-lik plastik bak
  • Suvaq mikseri (N > 800 Vt)
  • Paslanmayan metaldan kəmçə
  • Suvaq sokolu
  • Alüminium künyə (h-profil) və ya paslanmayan poladdan enli şpatel
  • Trapesşəkilli alüminium künyə
  • Məsaməli sürtgəc
  • Metal sürtgəc (pardaxlayıcı)
  • Suvaq darağı
  • Suvaq rəndəsiCopyright © 2013, Knauf